Ulga badawczo-rozwojowa (B+R)

Czym jest ulga B+R

Ulga badawczo rozwojowa (B+R) ma za zadanie zwiększać innowacyjność polskich przedsiębiorstw i została wprowadzona do systemu prawnego 1.01.2016 r. Jest dostępna dla podatników CIT i PIT któzy prowadzą działalnosć badawczo – rozwojową przynajmniej na skalę przedsiębiorstwa i ponoszą z tego tytułu koszty.
 

Co można odliczyć z tytułu ulgi B+R?

Możliwość dodatkowego odliczenia od podstawy opodatkowania 200% kosztów pracowniczych oraz 100% innych kosztów poniesionych na działalność badawczo-rozwojową, do 5 lat wstecz.
 

Jaka działalność jest kwalifikowana do ulgi B+R

  • działalność twórcza
  • obejmująca badania naukowe lub prace rozwojowe
  • podejmowana w sposób systematyczny,
  • podejmowana w celu zdobywania nowej wiedzy oraz wykorzystania zasobów wiedzy do tworzenia nowych zastosowań

Na początku projektu konsultanci R&D zweryfikują z Państwem czy prace podejmowane w ramach rozwoju produktów i usług można zaliczyć do działań B+R.
 

Koszty kwalifikowane do ulgi B+R

  • koszty pracownicze, tj wynagrodzenia wraz ze składkami z tytułu umowy o pracę, zlecenie i dzieło
  • zakup materiałów i surowców na potrzeby działalności twórczej
  • amortyzacja – odpisy środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych wykorzystanych do działalności twórczej
  • opłaty za korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
  • ekspertyzy, opinie, usługi doradcze oraz nabycie wyników badań od jednostek naukowych
  • koszty patentów, praw ochronnych lub praw rejestracji wzorów przemysłowych