Ulga na innowacyjnych pracowników

Ulga na innowacyjnych pracowników jest uzupełnieniem ulgi badawczo-rozwojowej i skierowana jest do podatników, którzy ponieśli stratę za poprzedni rok podatkowy lub wysokość ich dochodu była niższa od kwoty przysługujących odliczeń z tytułu działalności badawczo – rozwojowej.
 

Zakres ulgi

Skorzystanie z ulgi polega na pomniejszeniu kwoty zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników bezpośrednio zaangażowanych w prace B+R, ale dopiero po złożeniu zeznania rocznego CIT za poprzedni rok podatkowy.
 

Warunki skorzystania z ulgi

  • dotyczy pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę lub umów cywilno-prawnych, którzy co najmniej 50% czasu pracy poświęcają na realizację działalności badawczo-rozwojowej
  • dotyczy podatników, którzy prowadzą działalność badawczo – rozwojową i ze względu na poniesioną stratę, lub zbyt niski dochód nie mogli skorzystać z ulgi B+R