Granty na EUROGRANTY – konkurs dla instytucji badawczych

 

Aplikuj o dofinansowanie przygotowania wniosku w ramach jednego z centralnie zarządzanych Programów UE.

Wsparciem objęte będą działania polegające na przygotowaniu wniosku i projektu realizowanego w ramach jednego z Programów UE zarządzanych centralnie, w tym: działania podejmowane w związku z poszukiwaniem partnerów projektu, przygotowaniem aplikacji, ewentualną korektą i prezentacją projektu w ramach naboru i oceny.

Beneficjenci: organizacja badawcza prowadząca badania i upowszechniające wiedzę (np. jednostki naukowe, uczelnie, instytuty badawcze) występująca w roli:

 • samodzielnie aplikującego; lub
 • koordynatora konsorcjum albo lidera work package lub
 • członka konsorcjum albo partnera.
  Wsparcie: wyłącznie na podstawie pomocy de minims

  Nabór wniosków: 25 kwietnia 2024 r. – 24 kwietnia 2025 r
  Max. Intensywność finansowania: 100%

  Wnioskodawca może ubiegać się o dofinansowanie w formie jednej kwoty ryczałtowej o wartości:

  • 39 500,00 zł – Gdy poniesione zostaną koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje samodzielnie
  • 58 225,00 zł; – Gdy poniesione zostaną koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje w konsorcjum jako koordynator konsorcjum albo lider work package
  • 47 500,00 zł – Gdy poniesione zostaną koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje jako członek konsorcjum albo partner
  • 19 500,00 zł – Gdy nie zostaną poniesione koszty analiz specjalistycznych i wnioskodawca aplikuje samodzielnie

  Alokacja: 22 mln PLN

  Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 19 500,00 zł
  Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych:  58 225,00 zł

  Dofinansowanie może objąć:

  1. przygotowanie Eurograntu, które obejmuje:
   1. poszukiwanie partnerów Eurograntu w Rzeczypospolitej Polskiej i poza jej granicami, w tym organizację spotkań związanych z przygotowaniem założeń dla samego Eurograntu i wniosku o Eurogrant,
   2. przygotowanie wniosku o Eurogrant do wybranego programu UE lub konkursu w wybranym programie UE, w tym tłumaczenie dokumentacji aplikacyjnej, zgodnie z wymaganiami określonymi przez organizatora konkursu w danym programie UE/ konkursie w danym programie UE,
   3. ewentualną korektę wniosku o Eurogrant,
   4. prezentację wniosku o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez organizatora konkursu w danym programie UE/konkursie w danym programie UE;
  2. opracowanie analiz specjalistycznych niezbędnych do przygotowania Eurograntu

  Analizy specjalistyczne mogą być wykonane przez pracowników tego podmiotu jeśli ma on zdolność do samodzielnego przygotowania niezbędnych analiz, i te analizy zostaną opracowane przez pracownika innej komórki organizacyjnej niż komórka aplikująca o Eurogrant. W takim przypadku koszty opracowania analiz zostaną zaliczone do kosztów osobowych. W przypadku analiz specjalistycznych świadczonych przez wykonawców zewnętrznych do wyboru wykonawcy zastosowanie ma art. 6c ustawy o PARP [tj. zastosowanie będą miała między innymi przepisy PZP].

  Dofinansowanie przyznawane jest w postaci kwoty ryczałtowej. Podstawą do wypłacenia kwoty ryczałtowej jest osiągnięcie wskaźnika kwoty ryczałtowej, tj. uzyskanie wyniku oceny wniosku o Eurogrant w Programie UE na poziomie powyżej 50% maksymalnej liczby punktów lub etapów oceny możliwych do osiągnięcia w danym konkursie.

  Dofinansowanie w formie kwoty ryczałtowej zostanie rozliczone po zakończeniu oceny wniosku w programie UE i uzyskaniu przez wnioskodawcę od organizatora konkursu informacji o finalnym wyniku oceny, zawierającej przyznaną punktację.

  Mogą cię zainteresować

  Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

  Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

  Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

  Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

  Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

  Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024