Ścieżka SMART – dotacje na wzmacnianie innowacyjności przedsiębiorstw

 

Najbardziej popularnym konkursem w nowej perspektywie finansowej UE na lata 2021-2027 jest Ścieżka SMART w ramach Programu Funduszy Europejskich dla Nowoczesnej Polski (FENG).

Cele Projektu:

 • rozwijanie i wzmacnianie zdolności badawczych i innowacyjnych przedsiębiorstw,
 • ukierunkowanie na wdrażanie innowacji produktowych lub procesowych
 • rozwój cyfryzacji
 • transformacja przedsiębiorstw w kierunku zrównoważonego rozwoju
 • internacjonalizacja przedsiębiorstw
 • wzrost kompetencji kadr.

Najbliższy nabór: rozpocznie się 27.06 i zakończy 24.10.2024.

Kto może aplikować: mikro, małe, średnie oraz duże przedsiębiorstwa

Maksymalny % poziom dofinansowania UE w projekcie: 80%

Modułowa struktura ścieżki SMART:

 • Moduł B+R
 • Wdrożenie innowacji
 • Infrastruktura B+R
 • Zazielenienie przedsiębiorstw
 • Cyfryzacja
 • Internacjonalizacja
 • Kompetencje

W przypadku MŚP wniosek o dofinansowanie obowiązkowo musi obejmować co najmniej jeden z dwóch rodzajów modułów tj. prowadzenie prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R) lub wdrożenie wyników prac badawczo-rozwojowych (moduł wdrożenie innowacji).

W przypadku dużych przedsiębiorstw wniosek o dofinansowanie musi obligatoryjnie obejmować działania polegające na prowadzeniu prac badawczo-rozwojowych (moduł B+R). Wniosek może również obejmować (fakultatywnie) moduł wdrożenie innowacji.

Duże przedsiębiorstwa (za wyjątkiem małych spółek o średniej kapitalizacji) są zobowiązane zaplanować współpracę z MŚP. Współpraca nie może mieć charakteru podwykonawstwa i nie musi przynosić korzyści finansowych żadnej ze stron.

Sprawdź jakie wydatki mogą być kwalifikowane w poszczególnych modułach:

1. W ramach modułu B+R m.in.:

 • wynagrodzenie personelu projektu
 • koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych
 • odpisy amortyzacyjne aparatury naukowo-badawczej i sprzętu
 • odpisy amortyzacyjne budynków
 • koszty gruntów
 • wydatki związane z dostawami, czyli koszty zakupu materiałów, środków eksploatacyjnych i podobnych produktów
 • koszty operacyjne dotyczące: pomocniczych usług obcych; opłat związanych z dopuszczeniem do badań; usług transportowych; wynajmu/leasingu aparatury naukowo-badawczej i innych urządzeń; wynajmu powierzchni laboratoryjnej,
 • koszty pośrednie, stanowiące 25% kosztów bezpośrednich kwalifikowanych (z wyłączeniem kosztów podwykonawstwa).

 

2. W ramach modułu wdrożenie innowacji m.in.:

 • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów
 • raty spłaty kapitału gruntów; spłaty kapitału nieruchomości niezabudowanych
 • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
 • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych
 • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia oraz leasing środków trwałych innych niż nieruchomości
 • raty spłaty kapitału środków trwałych
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty udostępnienia przestrzeni biurowej, banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, badań, rynku, laboratoriów, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC) koszty znakowania, testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług
 • Koszty usług doradczych niezbędnych do wdrożenia innowacji świadczonych przez doradców zewnętrznych

 

3. W ramach modułu infrastruktura B+R m.in.:

 • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia gruntów
 • raty spłaty kapitału gruntów
 • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej
 • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych
 • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia lub leasingu środków trwałych, innych niż nieruchomości
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej

 

4. W ramach modułu cyfryzacja m.in.:

 • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia prawa własności gruntów
 • raty spłaty kapitału gruntu
 • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
 • raty spłaty kapitału nieruchomości zabudowanych
 • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia lub leasingu środków trwałych, innych niż nieruchomości.
 • raty spłaty kapitału środków trwałych
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, usług w zakresie zdolności obliczeniowych, takie jak oferowane przez High-performance computing (HPC), znakowania, 29 testowania i certyfikacji jakości w celu opracowania bardziej efektywnych produktów procesów i usług
 • koszty usług doradczych

 

5. W ramach modułu zazielenienie przedsiębiorstw m.in.:

 • koszty nabycia prawa użytkowania wieczystego gruntu lub nabycia prawa własności gruntu
 • koszty nabycia prawa własności nieruchomości zabudowanej, z wyłączeniem lokali mieszkalnych
 • koszty nabycia środków trwałych innych niż nieruchomości, w tym koszty instalacji i uruchomienia
 • koszty nabycia robót i materiałów budowlanych
 • koszty nabycia wartości niematerialnych i prawnych w formie patentów, licencji, know-how oraz innych praw własności intelektualnej
 • koszty usług doradczych
 • koszty udostępniania banków danych, zasobów bibliotecznych, usług w chmurze i usług przechowywania danych, znakowania, testowania i certyfikacji, w tym weryfikacji technologii środowiskowych
 • koszty, które są związane z podniesieniem poziomu ochrony środowiska
 • koszty, które są związane z efektywnością energetyczną

 

6. W ramach modułu kompetencje m.in.:

 • koszty bezpośrednio związane z usługami szkoleniowymi
  • wynagrodzenia wykładowców, koszty operacyjne wykładowców takie jak koszty podróży, koszty zakwaterowania, koszty amortyzacji narzędzi i wyposażenia w zakresie, w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia,
  • koszty wynajmu sal szkoleniowych z adekwatnymi narzędziami i wyposażeniem w jakim są wykorzystywane podczas szkolenia,
  • koszty materiałów szkoleniowych, w tym koszty tłumaczeń związanych ze szkoleniem;
  • koszty administracyjne związane z organizacją i obsługą szkolenia, w tym przerwy kawowe i lunche / posiłki serwowane w czasie szkolenia
 • koszty uczestników szkolenia bezpośrednio związane ze szkoleniem, tj. koszty podróży i zakwaterowania
 • koszty usług doradczych związanych ze szkoleniem

 

7. W ramach modułu internacjonalizacja m.in.:

 • koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, ubezpieczenia, podróży służbowych pracowników),
 • koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),
 • usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misjach gospodarczych o randze międzynarodowej,
 • usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Mogą cię zainteresować

Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024