Ścieżka SMART to konkurs skierowany do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw oraz small mid-caps

Ścieżka SMART jest konkursem skierowanym do mikro, małych, średnich i dużych przedsiębiorstw  oraz small mid-caps, czyli spółek o średniej kapitalizacji.

W zależności od typu naboru oraz instytucji pośredniczącej, konkursy przeprowadzane są przez 2 ośrodki: NCBiR oraz PARP.

Konkurs przeznaczony jest dla przedsiębiorstw, które są w stanie wykazać swoje zaplecze infrastrukturalne, doświadczoną kadrę i stabilną sytuację finansową.

Ścieżka SMART daje ogromne możliwości funkcjonującym już przedsiębiorcom na umocnienie i rozbudowanie zielonej, zrównoważonej środowiskowo, zdekarbonizowanej, zautomatyzowanej i konkurencyjnej na rynkach krajowych oraz zagranicznych sfery aktywności biznesowej.

Trochę niesłusznie traktuje się Ścieżkę SMART jako kontynuację konkursu Szybka Ścieżka POIR, gdyż konkursy zasadniczo się różnią na kolejnych etapach.

Ścieżka SMART ma pozwolić sfinansować rozwiązania innowacyjne na poziomie kraju lub przedsiębiorstwa – w zależności od modułu, którego dotyczyć będzie projekt i współfinansowanie.

Przede wszystkim jednak projekty realizowane w ramach Ścieżka SMART nastawione powinny być na WDROŻENIE nowych, innowacyjnych procesów lub produktów w działalności własnej beneficjenta lub ewentualnie poprzez sprzedaż/licencjonowanie praw do wyników projektu.

Kolejnym istotnym elementem konkursu są prace B+R lub współpraca z jednostkami badawczymi/badaczami, posiadającymi odpowiednie zaplecze i udokumentowane doświadczenie niezbędne do wykonania powierzonych im prac (opracowania innowacyjnego rozwiązania).

Każdy z 7 modułów Ścieżki SMART charakteryzuje różna specyfika finansowania oraz kwalifikowania kosztów, różne obligatoryjne i fakultatywne wskaźniki (na różnym poziomie istotności: skala odniesienia kraju lub przedsiębiorstwa) a także indywidualne, mierzalne, weryfikowalne i „relewantne” wskaźniki rezultatu, lub inne np. udokumentowany przychód z tytułu wdrożenia rezultatu projektów.

Co jednak wspólne dla całości zaplanowanych w projektach zadań, to zgodność z nadrzędnymi kryteriami, między innymi:

  1. Spełnienie efektu zachęty
  2. Spełnienie kryterium równości szans i niedyskryminacji
  3. Poszanowanie podstawowych praw człowieka, w tym osób niepełnosprawnych
  4. Zgodność* z zasadą zrównoważonego rozwoju w kontekście zasady 6R lub innego udowodnionego wskaźnikowo komponentu środowiskowego, etc.

Dodatkowo szczególnie premiowane są działania prowadzące np. do:

  1. Opracowania ekoinnowacji i /lub innowacji cyfrowej będącej nowym rozwiązaniem w skali kraju
  2. Opracowanie rozwiązania o potencjale transformacji lub wykreowania nowego rynku, etc.

Co ważne, każda deklarowana przez beneficjenta wartość wskaźnika opisująca rezultat  czy innowację musi być rzetelna, sprawdzalna i weryfikowalna na etapie realizacji ale także w okresie trwałości projektu.

Oprócz standardowych naborów konkursu istnieje dodatkowy filar Ścieżki SMART dotyczący rozwiązań na rzecz dostępności, którego nadrzędnym zadaniem jest opracowanie i wdrożenie rozwiązań eliminujących bariery w życiu (w różnych jego  strefach, w tym zawodowej i społecznej) osób ze szczególnymi potrzebami, przyczyniając się do zwiększenia dostępności, tj. zniesienia co najmniej jednej lub więcej barier występujących np. w budynkach czy urządzeniach, rzeczywistości cyfrowej, systemach informacyjno-komunikacyjnych, produktach, usługach, procesach lub zaspokojenie szczególnych potrzeb.

*wykazana wskaźnikowo poprawa efektywności o minimum 10% u beneficjenta, w wyniku realizacji przedsięwzięcia w porównaniu do wskaźników sprzed realizacji projektu

Mogą cię zainteresować

Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024