Uczelnie coraz bardziej dostępne

 

8.04.2024 rozpoczyna się nabór do konkursu na niwelowanie barier w dostępie osób z niepełnosprawnościami do edukacji na poziomie wyższym. Zapoznaj się ze szczegółami.

Konkurs ma ma na celu niwelowanie barier w dostępie do edukacji na poziomie wyższym. Działania i inwestycje dofinansowane w ramach projektów mają ułatwić dostęp do edukacji osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym z niepełnosprawnościami.

Nabór wniosków: 08.04.2024-28.06.2024

Alokacja: 400 mln PLN

Maksymalny poziom dofinansowania – 97%.

Bieżący nabór przeznaczony jest dla uczelni, które uczestniczyły w konkursach Uczelnia dostępna w POWER, ścieżki: MINI+MIDI albo MIDI albo MAXI.

Projekt musi ingerować w następujące obszary:

  • Struktura organizacyjna,
  • Dostępność architektoniczna,
  • Dostępność informacyjno-komunikacyjna,
  • Dostępność cyfrowa,
  • Technologie,
  • Procedury,
  • Usługi wspierające edukację,
  • Działania podnoszące świadomość niepełnosprawności.

Regulamin konkursu przewiduje Maksymalna wartość dofinansowania w ramach pojedynczego projektu na poziomie 8 mln zł.

Projekty realizowane będą musiały być w terminie nie dłuższym niż 48 miesięcy.

Projekty mogą być realizowane indywidulnie oraz w partnerstwach, jednak realizacja projektu w partnerstwie musi mieć swoje uzasadnienie merytoryczne.

IŻ zastrzega termin przeprowadzenia oceny wniosków od 60 do 120 dni w zależności od zainteresowania programem i ilości nadesłanych wniosków.

Na etapie przygotowania wniosku należy między innymi dokonać diagnozy stanu dostępności w oparciu o kartę samooceny oraz przedstawić efekty projektu realizowanego w konkursie Uczelnia dostępna w ramach PO WER .

Projekty muszą obejmować kompleksowe działania prowadzące do wzrostu szeroko rozumianej dostępności uczelni dla osób ze szczególnymi potrzebami i uwzględnieniem wszystkich aspektów funkcjonowania uczelni, w ramach wszystkich obszarów opisanych w dokumencie Opis ścieżki Rozwój+, stanowiącym załącznik do regulaminu konkursu.

Wnioskodawca może złożyć w naborze tylko 1 wniosek.

Kryteriami premiującymi w naborze są:

  • Do realizacji projektu wnioskodawca lub partner (jeśli dotyczy) zatrudni co najmniej 2 osoby z niepełnosprawnością, w wymiarze odpowiadającym co najmniej ½ etatu każda,
  • Przy udzielaniu zamówień w ramach projektu wnioskodawca co najmniej raz zastosuje rozwiązanie promujące udział podmiotów ekonomii społecznej.

Mogą cię zainteresować

Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024