Dobry stan środowiska europejskich mórz i oceanów

 

Joint Call for proposals on Consequences of Changing Marine Lightscapes w ramach inicjatywy JPI Oceans

Celem działania jest osiągnięcie dobrego stanu środowiska europejskich mórz i oceanów. Tematyka bieżącego konkursu jest dedykowana badaniu konsekwencji i zrozumieniu wpływu zmian krajobrazów świetlnych w regionach oceanicznych i przybrzeżnych środowiska morskiego, w szczególności:

 • Observing changes in marine lightscapes
 • Causes of change in marine lightscapes
 • Consequences of changing marine lightscapes
 • Managing impacts of changing marine lightscapes

Konkurs dedykowany jest podmiotom z krajów partnerskich: z Polski, Niemiec, Grecji, Irlandii, Norwegii, Malty i Wielkiej Brytanii.

Beneficjenci:

 • Organizacje prowadzące badania i upowszechniające wiedzę
 • Mikro/małe/średnie/duże przedsiębiorstwa
 • Konsorcja – partnerstwa

Każdy wniosek musi obejmować partnerów naukowych i/lub przemysłowych z co najmniej dwóch uczestniczących w inicjatywie krajów.

Nabór: 02.04.2024-30.05.2024

Alokacja dla polskich partnerów: 900 tyś EUR

Dofinansowanie w pojedynczym projekcie nie może przekroczyć 300 tyś EUR

W ramach projektów można uzyskać dofinansowanie:

 • Organizacje badawcza: – badania podstawowe (do 10% wartości budżetu), badania przemysłowe oraz prace rozwojowe
 • Przedsiębiorca – badania przemysłowe, prace rozwojowe.

Poziom dofinansowania zależny jest od wielkości przedsiębiorstwa i rodzaju wykonywanych prac (od 50% do 80%).

Instytucje badawcze otrzymują 100% finansowania.

Czas trwania projektów to maksymalnie 36 miesięcy.

Informacje dla beneficjentów z Polski:

 • Wnioskodawca musi być zarejestrowany w Polsce,
 • W przypadku przedsiębiorstw zaleca się podanie we wniosku formularza aplikacyjnego informacji o koordynatorze i partnerach: numer KRS i wielkość przedsiębiorstwa,
 • Polscy wnioskodawcy we wniosku powinni podać TRL swoich badań,
 • Po międzynarodowej ocenie wniosków pełnych i wyborze projektów do dofinansowania, polscy uczestnicy zostaną poproszeni o złożenie Krajowego Formularza Zgłoszeniowego,
 • Jeżeli w projekcie bierze udział więcej niż jeden podmiot polski, wniosek krajowy podlega złożeniu przez konsorcjum.

W ramach konkursu możliwe do sfinansowania będą między innymi:

 • Koszty wynagrodzeń
 • Koszty podwykonawstwa, konsultingu i usług
 • Koszty operacyjne (w tym materiały, wyposażenie, patenty etc.)
 • Koszty pośrednie

Mogą cię zainteresować

Zapraszamy na SPACE.CONNECT.Local Lublin

Europejska Agencja Kosmiczna wraz z Brokerami ESA w Polsce oraz Urząd Miasta Lublin zapraszają na wydarzenie łączące sektor kosmiczny z...

Warsztaty z pozyskiwania funduszy UE w praktyce i rozliczania ulgi B+R

Warsztat o możliwościach pozyskania finansowania dla przedsiębiorców z dotacji unijnych, generowania oszczędności z tytułu rozliczenia ulgi badawczo – rozwojowej i...

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU – kwiecień i maj 2024

Wydarzenia organizowane przez Komisję EU - kwiecień i maj 2024